Sanne van Loon // Eetstoornistherapie
Scroll naar boven
uw gegevens, onze zorg

Privacybeleid

Van Loon Eetstoornis Therapie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te allen tijde te waarborgen en gaan daarom zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens. Van Loon Eetstoornis Therapie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat:

– wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy.

– verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot de gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

– wij om uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

– wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is

– wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt

– wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze rechten eveneens te allen tijde respecteren.

Als Van Loon Eetstoornis therapie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u hier, na het zorgvuldig doornemen van ons Privacybeleid, of in algemenere zin, vragen over heeft of contact wenst op te nemen kan dit via de contactpagina op de site.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door Van Loon Eetstoornis therapie verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

– Administratieve doeleinden;
– Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: de behandelovereenkomst met Van Loon Eetstoornis therapie.

Voor de bovenstaande doeleinden kan Van loon Eetstoornis therapie o.a. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Naam;
– Achternaam;
– Adresgegevens;
– Telefoonnummer;
– Geslacht;
– Geboortedatum;
– E-mailadres;
– BSN;
– Documentnummer;
– Relevante gegevens over gezondheid;

Persoonsgegevens van cliënten worden door van Loon Eetstoornis therapie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna minimaal 15 jaar op basis van de wettelijke eisen.

Verwerking van persoonsgegevens van oud-cliënten/patiënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door van Loon eetstoornis therapie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Administratieve doeleinden

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De behandelovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Van Loon eetstoornis therapie de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Naam;

– Adresgegevens;

– Telefoonnummer;

– E-mailadres;

– Geslacht;

– Geboortedatum;

– BSN

– Documentnummer

Uw persoonsgegevens worden door Van Loon Eetstoornis therapie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

  • Minimaal 15 jaar en maximaal 40 jaar op basis van wettelijke eisen.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect (potentiële client), stakeholder (belanghebbende), lobby contacten en/of geïnteresseerde(n).

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder, lobby contact en/of geïnteresseerde worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte communicatie.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling via Social Media;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Van Loon eetstoornis therapie de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Naam;

– Adresgegevens;

– (Mobiele) Telefoonnummer;

  • E-mailadres;Uw persoonsgegevens worden door Van Loon Eetstoornis therapie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:- Gedurende de periode dat men gezien wordt als prospect, stakeholder-/lobby contact en/of geïnteresseerde.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u, in vertrouwen, aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveilig van de persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht- en tevens toegestaan is.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar oud) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder(s), verzorger(s) of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Van Loon Eetstoornis Therapie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze vertrekt zijn dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

– Alle personen die namens Van Loon Eetstoornis therapie van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

– Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord-beleid op al onze systemen.

– Wij pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.

– Wij maken te allen tijde back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke en/of technische incidenten.

– Een ieder die (professioneel) verbonden is aan Van Loon Eetstoornis therapie is geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

🍪 Deze website maakt gebruik van cookies.